ПравилникПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ДЕЙНОСТТА НА

УЧЕБНА РАБОТИЛНИЦА БРЕЙНСТОРМ

Общи положения

 • Този правилник урежда организацията, реда, правилата и условията за дейността на Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ.
 • Целта на този Правилник е да осигури организация на работа, която да гарантира постигането на качество и ефективност на обучението по време на занятията, опазване на живота и здравето на учениците, както и защита на техните лични права и спазване на учебната дисциплина.
 • Занятията в Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ осигуряват помощ при усвояването на текущия учебен материал чрез:
 • Писмени и устни упражнения по съответния предмет;
 • Подпомагане при писане на домашните работи;
 • Надграждане на учебния материал в зависимост от индивидуалните потребности на учениците.
 • Този правилник е за задължителен за всички служители, ученици в Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ и техните родители.

Организационна форма

 • Занятията в Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ се провеждат в полудневна форма.
 • Учениците се разпределят в групи до 10 деца.
 • Занятията се провеждат пет дни в седмицата- от понеделник до петък с работно време:
 • Първа смяна- от 7.45 до 12.45 часа
 • Втора смяна- от 12.30 до 17.30 часа
 • При заявка от страна на родителя, Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ осигурява водене или взимане на децата от/до училище. В този случай родителят е длъжен да предупреди класния ръководител на детето за това обстоятелство.
 • Занятията в Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ се провеждат през всички официално обявени учебни дни през учебната година.
 • По време на ваканциите и неучебните дни, Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ организира целодневни занимания по предварително обявена програма, срещу допълнително заплащане.
 • В случай, че официално бъде обявена грипна ваканция по време на учебната година, Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ преустановява работа с ученици до отмяна на грипната ваканция с цел предпазване на тяхното здраве.
 • При обявени извънредни неучебни дни поради лоши метеорологични условия или ниски температури, занятията в Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ се провеждат по график с ученици целодневно без допълнително заплащане.

Права и задължения на Учителите

 • Да изпълняват стриктно поставените от Ръководството задачи.
 • Да се грижат за безопасността на децата.
 • Да работят за изграждане и утвърждаване авторитета на Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ.
 • Да осъществяват редовна връзка с класните ръководители на децата.
 • Да осъществяват връзка с родителите и при необходимост да провеждат индивидуални разговори с тях.
 • Да следят за навременната подготовка на домашните работи на учениците, както и да проверяват усвоения учебен материал.
 • Да познават индивидуалните потребности на всеки ученик и да подпомагат неговото личностно развитие.
 • Да водят присъствен регистър за всяка група.
 • Да водят и взимат учениците от/до училището при заявено желание от страна на родителя.
 • Да се грижат ежедневно за хигиената в учебните зали и сервизните помещения.
 • Учителят има право да не приеме ученик, който е във видимо недобро здравословно състояние.

Права и задължения на учениците

 • Да спазват правилата за поведение и дисциплина по време на учебните занятия;
 • С действията си да не пречат на учебния процес;
 • Да съобщават на учителя точно и ясно своите домашни задачи по всеки предмет;
 • Да не проявяват агресивно поведение към други ученици, да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си, да не накърняват техния авторитет, да не прилагат каквито и да било форми на психическо и/или физическо насилие срещу тях.
 • Да опазват имуществото и да не замърсяват учебните зали.
 • Да не внасят ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.
 • Да пазят личните си вещи и да не ги оставят без надзор. Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ не носи отговорност за изгубени вещи.

Права и задължения на родителите

 • Да водят децата навреме за сутрешните учебни занимания.
 • Да взимат навреме децата след приключване на следобедните занимания.
 • Да съдействат и оказват помощ на учителите при нужда в процеса на обучение.
 • Да поддържат ежедневна връзка с учителите и да се осведомяват за състоянието на децата.
 • Да спазват сроковете за записване и плащане на дължимите такси.
 • Да търсят съдействие от ръководството на Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ за разрешаване на възникнали конфликти.
 • Да съдействат на учителите и ръководството на Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ за по- добра комуникация с класния ръководител на ученика.
 • Да съдействат за изграждане и утвърждаване на авторитета на учителите и служителите на Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ.
 • Да съобщават на учителите всякаква важна информация за здравословното състояние на детето, както и особености в характера, свързани с комфорта на детето и останалите ученици по време на обучението в занималнята.
 • Да водят децата здрави и прилично облечени.
 • Да спазват настоящия Правилник и да запознаят своите деца с него.

Финансови условия        

 • Таксата за участие в учебната занималня е годишна.
 • При месечно разсрочено плащане, годишната такса се разделя на 9 равни месечни вноски без оскъпяване, като първата вноска се заплаща през месец септември, а последната девета вноска- през месец май. Месечните вноски се заплащат до 5-то число за текущия месец.
 • При записване на ученик в годишната учебна занималня се заплаща еднократна такса в размер на 150,00 лв. за допълнителни материали и консумативи през учебната година. При предсрочно прекратяване на договора за образователна услуга, еднократната такса не подлежи на възстановяване.
 • При отсъствие на дете до 50 % от учебните дни в месеца поради болест или друга причина, месечната вноска не се променя.
 • При отсъствие на дете повече от 50 % от учебните дни в месеца, следващата дължима вноска се намалява с 50 %
 • При отписване на дете от учебната занималня, платените до този момент месечни вноски, както и платената еднократна такса не подлежат на възстановяване. Родителят не дължи оставащите вноски от годишната такса до края на учебната година.

Санкции и неустойки

 • При нарушаване на Правилника от страна на ученик, който пречи на останалите ученици, ръководството на Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ има право на следните действия:
 • Забележка под формата на обаждане към родителя;
 • Лична среща и разговор с родител;
 • Покана за отписване от занималнята.
 • При неплащане на месечната вноска до 5-то число на текущия месец, Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ си запазва правото да начисли неустойка в размер на  0,5% от дължимата сума за всеки ден просрочие до изплащане на дължимите суми.
 • В случай, че системно се налага взимане на ученика след 18.00 часа, родителят заплаща допълнителна такса в размер на 10,00 лв. на ден.
 • При системно нарушаване на Правилника от страна на ученик или родител, ръководството на Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ има право едностранно да прекрати договорът за образователна услуга.

Заключителни разпоредби

 • Контролът за прилагането и спазването на Правилника се възлага на ръководството на Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ.
 • Правилникът за вътрешния ред и дейността на Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ е публикуван на сайта www.edu-brainstorm.com и е на разположение в офиса на адрес: бул. Цар Борис III № 25, ет. 1.
 • Всички изменение и допълнения на Правилника влизат в сила след тяхното обявяване на сайта на Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ.
 • С подписването на Договора за образователна услуга, родителят потвърждава, че се е запознал с Правилника, приема го и се задължава да го спазва.
 • Правилникът влиза в сила от 17.09.2018 год.


Правилникът е утвърден от ръководството на 

Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ